Đã 40 năm : tháng 2/1979 -02/2019 nhìn lại Cuộc Chiến Vĩ đại bảo vệ Tổ quốc, tro0ng bối cảnh muôn dàn khó khăn của dân tộc.