Kỷ niệm 40 năm  cuộc chiến tranh vĩ đại bảo vệ Tổ quốc chống xâm lược Trung Quốc 17-02-1979, nhắc lại để thế hế trẻ hôm nay hiểu đúng vấn đề, BẢO VỆ TỔ QUỐC ĐỘC LẬP TOÀN VẸN CHỦ QUYỀN QUỐC GIA LÀ NGHĨA VỤ THIÊNG LIÊNG của mỗi người con Đất Việt hôm nay và mai sau.