Đã đến thời điểm tăng tốc thực hiện chương trình GD phổ thông mới rồi hãy cùng chạy không để ai lại phía sau như phương châm phát triển kinh tế xã hội; mà Giáo dục phải đi đầu chứ ! Thầy Cô hãy tích cực xông lên !!!